Kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

02/06/2023 10:28
Kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn diện, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngăn ngừa, xử lý kịp thời những sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, với phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, trên tinh thần chủ động, thiết thực, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, được cán bộ, đảng viên, quần chúng đồng tình.

Kiểm tra, giám sát đồng bộ, chặt chẽ

Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm có 5 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 1 đảng ủy bộ phận, với 380 đảng viên, có 126 cấp ủy viên các cấp. Khối Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố gồm 11 đảng bộ, với 328 đảng viên, có 133 cấp ủy viên các cấp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên của đảng bộ quân sự các huyện, thành phố chặt chẽ, nghiêm túc.

Kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Lãnh đạo Quân khu 1 tham quan trưng bày sản phẩm tăng gia của lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 29/10/2020 về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình số 31-Ctr/ĐU ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; Chương trình số 32 ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, quan tâm kiện toàn 2 ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; phối hợp với các huyện ủy, thành ủy kiện toàn 8 ủy viên UBKT cấp cơ sở bảo đảm số lượng, chất lượng; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 191 đồng chí là cấp ủy viên, ủy viên UBKT; cử 160 đồng chí tham gia 3 lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát tại Tỉnh ủy và Quân khu 1. Ngoài ra, thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đảng viên, trách nhiệm của UBKT Đảng ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Trung tá Bàn Văn Bảo, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị, UBKT Đảng ủy chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các cấp thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo và đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu thực hiện các quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban đảng, các cơ quan có liên quan cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trong công tác kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, 6 đảng viên là cán bộ chủ trì các cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 123; phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình kiểm tra 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên là cán bộ chủ trì Đảng bộ Quân sự huyện. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 39 tổ chức đảng, 217 đảng viên, có 70 cấp ủy viên các cấp (trong đó, khối trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh kiểm tra 19 tổ chức đảng, 149 đảng viên, 40 cấp ủy viên, chiếm 26,85% đảng viên được kiểm tra; khối đảng bộ quân sự các huyện, thành phố kiểm tra 20 tổ chức đảng, 68 đảng viên, có 30 cấp ủy viên, chiếm 44,11% tổng số đảng viên được kiểm tra. Đồng thời, UBKT các cấp kiểm tra 42 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng tập trung vào nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; thi hành kỷ luật trong đảng… Đối với cá nhân thì kiểm tra trách nhiệm của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Trong công tác giám sát, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phân công đồng chí đảng ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn thực hiện giám sát thường xuyên bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã giám sát 46 tổ chức đảng, 286 đảng viên. Nội dung giám sát toàn diện, giám sát tổ chức đảng thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ… Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật

Từ sự vào cuộc kiểm tra, giám sát quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, UBKT các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, việc thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên (khối trực thuộc), trong đó, bằng hình thức cảnh cáo 3 đảng viên, khiển trách 5 đảng viên. Nội dung kỷ luật chủ yếu vi phạm liên quan đến trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy đơn vị 6 đồng chí; tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội 2 đồng chí.

Cùng đó, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên (khối trực thuộc) và phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó, bằng hình thức khai trừ 4 đảng viên, khiển trách 3 đảng viên. Nội dung kỷ luật chủ yếu là vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng thẻ đảng viên, các giấy tờ do quân đội cấp; vay nợ không có khả năng trả nợ, chiếm đoạt tài sản; chấp hành quy định về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Trung tá Lý Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Lạng Sơn cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành văn bản, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm thống nhất, đúng với quy định của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế. UBKT Đảng ủy đã tham mưu, xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp với điều kiện đặc thù của lực lượng vũ trang thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 6 lượt chi bộ; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 28 lượt đảng viên. Qua đó, đã kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên vi phạm liên quan đến chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy quân sự các cấp nói chung và của UBKT đảng ủy các cấp nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang tỉnh. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tích cực triển khai, thực hiện khá toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt, góp phần xử lý kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và những điều đảng viên không được làm… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Theo Nguồn baomoi.com

Kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng - Tin Mới